Marianne Thyssen: “Iedere vorm van discriminatie tegen fundamentele waarden EU"

09/05/2017 - 11:01
Beeld: ©Europese Unie, 2014, foto door Thierry Charlier
Marianne Thyssen
De Europese Commissie heeft recent de Europese pijler van sociale rechten voorgesteld, een reeks principes en rechten die eerlijke arbeidsomstandigheden en sociale bescherming moeten bevorderen. De Pijler bevat ook elementen die holebi’s en transgenders bijzonder aanbelangen. ZiZo vroeg Europees commissaris voor Werk en Sociale Zaken Marianne Thyssen (CD&V – EVP) om toelichting.

In de voorgestelde principes staat te lezen: “Iedereen heeft het recht op gelijke behandeling en gelijke kansen op vlak van tewerkstelling, sociale bescherming, onderwijs en toegang tot goederen en diensten die ter beschikking staan van het publiek, ongeacht hun geslacht, raciale of etnische origine, religie of levensbeschouwing, handicap, leeftijd of seksuele oriëntatie.” De Europese pijler van sociale rechten zijn een reeks principes, eerder dan concrete wetten. De ZiZo-redactie vroeg zich af of de bescherming van holebi’s en transgenders wordt uitgebreid indien de Pijler wordt aangenomen.

“Vandaag is de antidiscriminatiewetging op Europees niveau alleen duidelijk gedefinieerd in het domein tewerkstelling”, licht Marianne Thyssen toe. “In 2008 lanceerde de Europese Commissie een nieuwe Richtlijn Gelijke Behandeling om de bescherming tegen discriminatie buiten het domein tewerkstelling uit te breiden naar velden zoals sociale bescherming, onderwijs en toegang tot goederen en diensten. De discussie daarover loopt nog en de Commissie steunt stappen van de Europese Raad om tot een akkoord hierover te komen. Het is cruciaal dat we een sterk signaal geven dat er geen plaats is voor discriminatie in de Europese Unie, of het nu gaat over discriminatie op basis van raciale origine, religie, geslacht of seksuele oriëntatie. Door dit principe op te nemen in de Pijler bevestigt de Europese Commissie opnieuw haar bereidheid en voornemen om discriminatie op alle gronden en alle fronten onderuit te halen. De Pijler zal als een kompas dienen voor lidstaten door hen te gidsen in hun tewerkstellings- en sociaal beleid.”

EU-lidstaten op de rem

Europese holebi- en transgenderorganisaties lobbyen al een tijd voor de goedkeuring van een horizontale antidiscriminatierichtlijn die een verscheidenheid aan minderheidsgroepen moet beschermen tegen discriminatie in verscheidene maatschappelijke domeinen.

“Het Europese Parlement steunt die brede horizontale richtlijn over discriminatie al”, verzekert Thyssen, “maar de richtlijn vereist ook unanieme goedkeuring door alle EU-lidstaten. Een meerderheid van die lidstaten steunt het voorstel al, maar niet alle lidstaten. Daarom is de richtlijn nog niet aangenomen. Dit voorstel is echter een prioriteit voor de Europese Commissie en wij blijven inspanningen leveren in onderhandeling met EU-lidstaten. De goedkeuring van deze richtlijn zou een grote stap voorwaarts zijn om gelijkheid en non-discriminatie in Europa te versterken.”

Actielijst

“Intussen blijven we echter niet op onze lauweren rusten. De Europese Commissie blijft actie ondernemen. Mijn collega Věra Jourová, die bevoegd is voor Gendergelijkheid, stelde in 2015 een lijst met acties door de Commissie op om LGBTI-gelijkheid in de Europese Raad en het Europees Parlement te bevorderen. Die lijst omvat activiteiten in alle beleidsdomeinen die relevant zijn voor holebi’s, transgenders en intersekse personen, zoals tewerkstelling, non-discriminatie en haatmisdrijven door derden. De lijst zal nog tot 2019, wanneer er nieuwe Europese Parlementsverkiezingen plaatsvinden, verder worden geïmplementeerd.”

Vaderschapsverlof

Bij de presentatie van de Europese pijler van sociale rechten ging er veel media-aandacht naar het voorstel om Europese vaders minimum tien dagen vaderschapsverlof te geven. Om valkuilen in landen met beperkende wetten die als doel hebben het homohuwelijk af te blokken te vermijden, specifieerde de Europese Commissie dat de vader de dagen zou kunnen opnemen “zonder de beperktheid op echtelijke staat en gezinssituatie zoals gedefinieerd in de nationale wet”.

Marianne Thyssen maakt zich sterk dat hierdoor homokoppels in alle EU-lidstaten een minimum aantal dagen ouderschapsverlof zouden kunnen opeisen: “Ja, het voorstel dient zo opgevat te worden dat alle vaders recht hebben op zulk een vaderschapsverlof, ongeacht of zij getrouwd zijn of niet, en ook ongeacht of ze zich in een hetero- of homorelatie bevinden.”

En de meemoeders?

Maar wat dan met de niet-biologische moeders bij lesbische koppels, de meemoeders. De Pijler spreek over vaderschapsverlof. Zijn daar lesbische koppels wel mee geholpen? “De Pijler is op zich geen bron van wetten. Het bevat principes en richtlijnen die, waar nodig, kunnen leiden tot het ontstaan van nieuwe en geüpdatete EU-wetgeving”, nuanceert de Europese Commissaris. “De Pijler wordt vergezeld van concrete voorstellen, zoals ons initiatief over het evenwicht tussen werk en privéleven waarin we betere standaarden vragen voor ouderschap, ouderschapsverlof en zorgverlof op EU-niveau. We willen in het bijzonder een minimum van tien dagen vaderschapsverlof, vijf dagen zorgverlof per jaar en vier maanden ouderschapsverlof voor beide ouders tot hun kind twaalf jaar is. We willen ook nieuwe standaarden voor regelingen over flexibel werk.”

“Wat betreft moederschapsverlof waken we al over een minimum van veertien weken op EU-niveau, en dat laten we met deze voorstellen ongemoeid. In principe is moederschapsverlof gelinkt aan het feit dat iemand van een kind bevalt. Maar opnieuw, met de Europese pijler van sociale rechten bepalen we de minimumstandaarden. Het staat lidstaten vrij om verder te gaan of specifieker te zijn in hun wetgeving, indien zij dat wensen.”

Transgenderrechten

In de Pijler wordt op het eerste gezicht niet veel gezegd over bescherming van transgenders tegen discriminatie op basis van genderidentiteit en genderexpressie.

“Iedere vorm van discriminatie, intolerantie of geweld op basis van genderidentiteit druist regelrecht in tegen de fundamentele waarden van de Europese Unie”, beklemtoont Marianne Thyssen. “EU-verdragen, in het bijzonder het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, bieden nu reeds bescherming tegen discriminatie op basis van seksuele oriëntatie of genderidentiteit.”

“Er zijn ook andere instrumenten om discriminatie tegen holebi’s, transgenders en intersekse personen te bestrijden. Ik verwees al naar de lijst van mijn collega Věra Jourová die we nu volledig aan het implementeren zijn. Deze acties omvatten onderzoek, uitwisseling van good practices tussen lidstaten en sensibiliserende acties om de sociale aanvaarding van transgender personen te verbeteren en discriminatie tegen hen te verminderen. We volgen de nationale ontwikkelingen op vlak van gelijke behandeling van transgender personen nauwgezet op. De Pijler bouwt verder op en breidt bestaande rechten uit door een aantal sleutelprincipes vast te leggen die alledaags moeten worden voor de deelnemende EU-lidstaten. Dit moet de handhaving en de incorporatie van bestaande rechten versterken, waaronder de rechten van transgender personen.”

Overtuigend?

Het gelijkekansenbeleid van Europa op vlak van holebi’s en transgenders kon de voorbije jaren LGBT-organisaties niet echt bekoren. In een rapport naar aanleiding van de Europese Parlementsverkiezingen in 2014 gaf çavaria, de Vlaamse verdediger van holebi- en transgenderrechten, de Europese instelling zelfs een regelrechte buis.

“De Europese Commissie is nochtans zeer actief op het vlak van LGBTI-beleid”, verdedigt Thysssen. “Uitwisseling van good practices tussen EU-lidstaten wordt aangemoedigd. Zo is er de High Level Group on Non-Discrimination, Equality and Diversity and the High Level Group on Racism, Xenophobia and other forms on Intolerance. Vorig jaar organiseerde de Europese Commissie nog een seminarie in Berlijn over de gelijkheid van transgender personen en dit jaar zal er een seminarie komen over de aanpak van pestgedrag tegen holebi’s, transgenders en intersekse personen in het onderwijs. Dit maakt allemaal deel uit van de zogeheten ‘Lijst van Acties om LGBTI Gelijkheid te verbeteren’.”

“Ik besef echter dat er meer nodig is dan seminaries en wetgevende initiatieven”, geeft Thyssen toe. “Het bewustzijn rond LGBTI’s vergroten is van cruciaal belang. De Commissie nam vorig jaar voor het eerst deel aan de EuroPride, wat een sterk statement is qua steun voor LGBTI gelijkheid. We vestigen ook de aandacht op projecten die strijden tegen discriminatie van LGBTI-personen. Daarnaast plant de Europese Commissie een initiatief dat het bewustzijn rond de rechten en plichten die voortvloeien uit de richtlijn over gelijke behandeling in de tewerkstelling moet vergroten. Dit omvat ook discriminatie op basis van seksuele oriëntatie. De Europese Commissie neemt geen genoegen met discriminatie tegen holebi’s, transgenders en intersekse personen. Zolang die vormen van discriminatie bestaan, zullen we ons ertegen verzetten!”

Bron: 

Eigen verslaggeving