Nieuwe Transgenderwet laat M/V-wijziging zonder medische ingreep toe

24/05/2017 - 20:50
Beeld: Yves Aerts
Bord van het parlement
De Transgenderwet is nagenoeg unaniem goedgekeurd in de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers, nadat de kamercommissie-Justitie eerder het wetsontwerp goedkeurde. Door de goedkeuring van de wet moeten transgenders in de toekomst niet meer verplicht medische ingrepen ondergaan om hun geslachtsregistratie te laten wijzigen.

In de toekomst, want de wet is nog niet van kracht. De wet moet eerst nog bekrachtigt worden door koning Filip. Nadien verschijnt de wet in het Belgisch Staatsblad. Kort na die publicatie is de wet van kracht.

Burgerlijke stand

De nieuwe procedure tot geslachtregistratiewijziging start met een aangifte bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Bij deze aangifte voegt de aanvrager een verklaring waarin staat dat hij al een hele tijd overtuigd is dat het geslacht, vermeld in de geboorteakte, niet overeenkomt met zijn/haar innerlijk beleefde genderidentiteit en dat hij/zij dat nu ook op administratief en juridisch vlak veranderd wil zien.

De ambtenaar van de burgerlijke stand heeft dan verschillende verplichtingen.

- Hij moet de aanvrager wijzen op de gevolgen, inlichten over het verdere verloop van de procedure en een informatiebrochure overhandigen.
- De ambtenaar zal dan binnen de drie dagen ook de procureur des Konings inlichten over de verklaring.
- De procureur des Konings heeft dan drie maanden tijd om een advies uit te brengen.
- Bij een negatief advies weigert de ambtenaar van de burgerlijke stand de verklaring.
- Als er geen advies volgt, wordt het geacht een positief advies te zijn. Tegen een weigering kan de aanvrager altijd beroep instellen bij een rechtbank.
- Minimum drie maanden en maximum zes maanden na de aangifte gaat de aanvrager opnieuw langs bij de ambtenaar van de burgerlijke stand.
- Hij/zij geeft een verklaring af dat hij/zij van geslacht wil veranderen en zich bewust is van de administratieve en juridische gevolgen en het zwaarwichtige karakter van de geslachtswijziging.
- Tot slot verandert de ambtenaar van de burgerlijke stand de akte van geboorte.

Minderjarigen

De nieuwe wet voorziet mogelijkheden voor kinderen vanaf 12 jaar. De reden hiervoor is dat kinderen vaak al op heel jonge leeftijd aanvoelen dat het geslacht dat ze bij geboorte toegekend kregen niet overeenkomt met het geslacht zoals ze zich voelen.

De wet voorziet drie fases:

- Vanaf de leeftijd van 12 jaar kunnen kinderen al hun voornaam laten veranderen in een naam die overeenstemt met hun beleefde genderidentiteit. Ze moeten zich hierbij wel laten bijstaan door hun ouders of hun vertegenwoordiger.
- De volgende stap kan gezet worden vanaf 16 jaar. Vanaf dan kan de geslachtsregistratie ook gewijzigd worden in de geboorteakte. Ook hier moet de minderjarige zich laten bijstaan door ouders of voogd. Omdat de wijziging van de akte van geboorte een ingrijpende beslissing met verregaande gevolgen is, moet ook een verklaring van een kinder- en jeugdpsychiater afgegeven worden. Deze verklaring bevestigt uitsluitend dat de wilsuiting volledig bewust en vrij van enige druk gebeurt en velt geen oordeel en al zeker geen diagnose.
- Vanaf de leeftijd van 18 jaar geldt de algemene procedure.

Reactie çavaria

Çavaria vindt de nieuwe Transgenderwet een grote stap voorwaarts. Çavaria en haar partners bepleiten al geruime tijd een verandering van de wetgeving rond geslachtsregistratie. De organisatie hoopte wel dat er nog amendementen zouden worden goedgekeurd. De organisatie wil zo veel mogelijk zelfbeschikking.

De nieuwe Transgenderwet voorziet geen volledige zelfbeschikking. Jongeren zijn immers nog steeds aangewezen op een verklaring van een kinder- en jeugdpsychiater. Ook genderfluïde personen worden gehinderd in hun zelfbeschikking doordat de wet opnieuw veranderen van geslachtsaanduiding veranderd. Nochtans is genderidentiteit niet voor iedereen een constante doorheen hun leven. Voor een derde optie, los van M/V, op officiële documenten bleken de geesten ook nog niet gerijpt.

Bron: 

Eigen verslaggeving